PÁLYÁZATI ADATLAP - A 2024. évi önkormányzati civil és sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatáshoz

A civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet ezen a néven találja meg a város honlapján: Pomáz Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 24/2021(XI.26.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről és a 7/2023. (III.1.) önkormányzati rendelete a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről

A civil szervezetek támogatási keretéből nem támogatható 

a)  magánszemélyeknek juttatott segély, adomány, ösztöndíj, 

b) az önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt közfeladatának ellátására kötött megállapodás - így különösen közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás - alapján civil szervezetek részére átadott pénzeszközökre,

c)      a pártok, 

d)      a munkaadói, a munkavállalói érdek-képviseleti szervezet, 

e)       az egyházak 

f)      a biztosító egyesület

g)      a közvetlen politikai tevékenységet folytató civil szervezet.

 

Működési támogatásban csak a legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már bírósági nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely

a)       Pomázi székhellyel, telephellyel, vagy pomázi tagszervezettel is rendelkezik és

b)       a tevékenységét ténylegesen Pomázon folytatja.

Program megvalósításához, olyan rendezvényhez igényelhet támogatást, amely 

a)      Pomázon kerül megrendezésre, vagy 

b)      a tervezett rendezvényen Pomáz város értékeit, vagy 

c)      a várost érintő problémákat, kihívásokat kívánja bemutatni.

Sportolói támogatásban csak az a legalább a pályázat benyújtásának időpontjában lakcímkártyára bejegyzett pomázi lakcímmel rendelkező sportoló részesíthető, aki országos, európai vagy világversenyen kvalifikációt szerzett. 

Csak olyan civil szervezet részesíthető támogatásban, amely - legkésőbb a pályázatának benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba vételét kérte és regisztráltatta magát az önkormányzat civil adatbázisában.

Jogi személyiség nélküli önszerveződő közösség (pl. klub, baráti társaság) működése, programja, rendezvénye közvetlenül nem, csak a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet útján támogatható.

A civil szervezet csak olyan az önszerveződő közösség tevékenységéhez igényelhet támogatást, amely 

a)      legalább három éve - dokumentálhatóan - folyamatosan működik, és

b)      nyilvántartását kérte és regisztráltatta magát az önkormányzat civil adatbázisában.

Az intézményekhez kötődő civil szervezetek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.

Az Önkormányzat az éves költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét. 

A pályázatokat az erre rendszeresített, az önkormányzat honlapján elérhető elektronikus felületen keresztül lehet előterjeszteni. 

A pályázatok benyújtásának határideje az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatályba lépésétől számított 15. nap, azzal, hogy ha az így kijelölt nap a Pomázi Polgármesteri Hivatalban nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanap.

A határidőn túl beérkezett pályázatokat - a határidő túllépésre való tekintettel - el kell utasítani.

Támogatás igényelhető olyan célra is, amely a tárgyévben a pályázati eljárás lezárulta előtti időpontban már megvalósult. Kivételes esetben a pályázati határidő leteltét követően is nyújthat be támogatási kérelmet a civil szervezet, ha a pályázati kiírás időpontjában a támogatással érintett cél nem volt ismert, nem volt tervezhető, és amely cél megvalósítása nem tűr halasztást.

A civil szervezet a pályázat kiírásának évében való működésének részleges finanszírozására, vagy ezen időszakban megvalósítandó programok megvalósítására igényelhet támogatást.

A civil szervezet önmagára tekintettel egy működési jellegű támogatást és egy program jellegű támogatást igényelhet, jogi személyiség nélküli önszerveződő közösségre tekintettel pedig önszerveződő közösségenként további egy működési jellegű és egy program jellegű támogatást igényelhet.

Szakmai működés támogatására egy pályázat keretében legfeljebb 300.000.-Ft-ot, egyéb pályázat keretében 50.000 - 200.000 Ft-tot lehet igényelni. 

Sportoló egy pályázat keretében legfeljebb 200.000,-Ft-ot igényelhet  sportverseny evezési  díjához,  sportversenyre történő eljutáshoz, illetve  sporteszköz, sportfelszerelés beszerzéséhez.

A pályázatok formai és jogi megfelelőségének elsődleges ellenőrzését a Polgármester a Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály, valamint a Gazdasági Főosztály bevonásával végzi el, és a hiányos pályázatot benyújtó civil szervezetet - 8 napos határidő szabásával - hiánypótlásra hívja fel.

A pályázatok részletes szakmai bírálatának elvégzésére a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot (továbbiakban: Értékelő Bizottság) hoz létre.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, illetve pályázó, amelynek támogatását jogszabály kizárja;

A döntéshozó a pályázatok elbírálása során a figyelembe veszi, hogy

a)       a pályázatot benyújtott civil szervezet részére az Önkormányzat milyen egyéb támogatást, kedvezményt nyújtott, 

b)       a civil szervezet az Önkormányzati támogatáson kívül más támogatási forrás igénylésének lehetőségével élt-e,

c)      a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett elérhető-e más, alkalmasabb módon,

d)    a rendelkezésre álló pénzügyi keret mennyiben biztosít lehetőséget a pályázat támogatására,

e)   az Önkormányzat által létrehozott Alapokból - az egyes Alapokra irányadó szabályok, és rendelkezésre álló források tükrében - a pályázó igénye támogatható-e.

A pályázatok elbírálása során a döntéshozó dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

A kérdőív percenként menti magát és Ön is el tudja menteni, majd később folytatni a kitöltést. 

Az 1-2. pontokban az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatot találja. Tovább lépni csak az elfogadása után tud. 3-4 pontokban a pályázó civil szervezet, sportoló nevét és regisztrációs számát kérjük. A regisztrációs számot az on-line regisztrációs adatlap kitöltése és ellenőrzése után kap. Előzetes regisztrálás nélkül nem adható be a pályázat! Az 5-8. pontokban a pályázat kitöltőjének az adatait kérjük. Ha a pályázó saját jogon pályázik a 11-16. kérdést a rendszer nem engedi kitölteni. 17. pontban gondolja át, hogy működésre vagy programra pályázik, vagy mindkettőre. Sportegyesület, sportoló csak működésre vagy programra pályázhat. 18-24-ig pontok a működési támogatásra, a 24-31-ig tartó pontok a programtámogatásra vonatkoznak. Értelem szerűen, ha a 17. pontban a mindkettőt jelölte meg, akkor 18-31-ig mindent ki kell tölteni. Lehetősége van már megtartott, vagy megkezdett  programra is pályázni, erről a 31. pontban kell nyilatkoznia. A 33-34. pontban nyilatkoznia kell, a 35-ös pontban meg kell neveznie két pomázi rendezvényt, amin részt vesz. A 36. pontban válassza ki a pályázat benyújtásának keltét és a pályázat későbbi aláírójának a nevét. 

A pályázatot a Küldés gombra kattintva véglegesíti. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailon megkapja. 

Sikeres pályázatírást kívánunk!  

 


Hozza létre saját kérdőívét →

Az Online Kérdőívek számos területen segíthetnek Önnek:

  • Vásárlói elégedettségének felmérésében
  • Piackutatáshoz, ügyfelei igényeinek felderítésében
  • Személyek, termékek, szolgáltatások értékelésében
  • Regisztrációs vagy jelentkezási űrlapok elkészítésében
  • Szakdolgozat kérdőív elkészítésében
  • Online tesztek és kvízek létrehozásában
  • Bármilyen adat begyűjtésében

Próbálja ki Ön is, hozzon létre látványos kérdőíveket egyszerűen és gyorsan!

Online Kérdőívek Készítése →

Adatkezelés